Общи условия

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Моля, преди да използвате този уеб сайт, внимателно прочетете настоящите Общи Условия. Като осъществявате достъп и използвате този уеб сайт, вие се съгласявате с тези условия и ги приемате безусловно и без ограничения. В случай, че НЕ ПРИЕМАТЕ Общите Условия, моля не използвайте този уеб сайт.

Настоящият документ съдържа Общи Условия, съгласно които „Дана Биси“ ООД предоставя услуги на Клиентите си посредством интернет магазин www.danastorebg.com. Тези условия са обвързващи за всички Клиенти. Клиентите се считат за уведомени и изразяват съгласието си със същите преди извършване на заявката за покупка на стоки от електронния магазин. Приемайки настоящите Общи условия, Клиентите дават и изричното си съгласие за сключване на договор от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите.

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 www.danastorebg.com е уеб сайт за електронна търговия на територията на Република България, публикуването на който има смисъл на публична покана за сключване на договор за покупка на стоки. Договорът с Клиента се сключва чрез отправяне на предложение от Клиента под формата на заявка за покупка, приета и потвърдена от „Дана Биси“ООД посредством телефон или електронна поща.

Чл. 2. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между „Дана Биси” ООД, България, гр. София, област София-град, Столична община, ул. „Драгалевска“бл.32,вх.А, ЕИК 121384110, представлявано от г-жа Росица Балева, Управител, наричано по-долу за краткост Доставчик, и Клиентите (потребители, получатели на услугата) на електронния магазин www.danastorebg.com. Под Клиент по смисъла на настоящите Общи условия се разбира всяко физическо или юридическо лице, посещаващо или ползващо уеб сайта за закупуване на стоките, предлагани в електронния магазин.

Чл. 3. Обект на продажба са стоките, предлагани в уеб сайта към момента на отправяне на заявката за закупуване от страна на Клиента, които са в наличност. Стоките, обект на продажба чрез сайта, са описани в него по вид и качество.

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Клиентите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността и възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

 

II. Данни за Доставчика

 

Чл. 5Информация относно Доставчика и предлаганите стоки и услуги.

 1. Наименование: Дана Биси ООД
  2. Седалище : гр. София, ул. Драгалевска, бл.32, вх. А
  3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, кв. Левски В , бл. 17,вх.Г
  4. Данни за кореспонденция: гр. София, , кв. Левски В , бл. 17,вх.Г, тел.: +359 2 9467598; електронна поща: office@danastorebg.com
  5. Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенция по вписванията

.
6. Надзорни органи :
(а) Комисия за защита на личните данни на Република България, адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел.: 02/ 915 35 18 факс: 02/ 915 35 25, Имейл: kzld@cpdp.bg, Интернет сайт: www.cpdp.bg
(б) Комисия за защита на потребителите, адрес: 1000 гр.София, пл.“Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6, тел.: 02/ 980 25 24, факс: 02/ 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22, Уеб сайт: www.kzp.bg
7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 121384110

 

 

Чл.6. Основни характеристики на предлаганите стоки и/или услуги:

 1. Характеристиките на предлаганите стоки са посочени в страницата за представяне на всеки продукт;

Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.danastorebg.com не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца.

 1. Цена на стоките или услугите (с включени всички данъци и такси): цената на предлаганите стоки е посочена под всеки конкретен артикул. Цената е посочена в български лева с включен ДДС;
 2. Стойност на разноските, свързани с доставката на поръчваните артикули (пощенски и транспортни разходи): разходите за доставка на поръчаните стоки са за сметка на Клиента.
 3. Период, за който направеното предложение или цена остават в сила: обвързващи и за двете страни са цените, посочени в настоящия електронен магазин към момента на подаване на заявката;

5.Доставчикът си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица, Доставчикът уведомява потребителя/клиента за изчерпването й, чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес, или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на Доставчика, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

 1. Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.

Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта ОРС

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 

Права и задължения на Клиента:

Чл. 7.(1) Клиентът има право:

– да преглежда стоките, техните характеристики, цени и условия на доставка;

– да поръчва стоки от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.danastorebg.com при реда и условията, посочени в настоящите Общи условия.

– да получи поръчаната стока/стоки на посочен от него адрес за доставка след предварително потвърждение по телефон/имейл от представител на „Дана Биси” ООД;

– да получи детайлизирана справка/разписка за направената от него покупка, която да съдържа информация за всички закупени стоки – размер, цвят, брой; единична стойност на всеки продукт; общ размер на дължимата сума; идентификационни данни на фирмата-доставчик, включително адрес, телефон и други начини за контакт;

– да получава информация относно статуса на собствената си поръчка;

(2) Клиент, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право и на всички останали права съгласно Законът за защита на потребителите.

(3) Клиентът няма право да използва сайта за изпращане на каквито и да е материали, чието съдържание е противозаконно, невярно, подвеждащо, заплашително, подстрекаващо, оскърбително, малтретиращо, позорящо, клеветящо, неприлично, порнографско, религиозно или материали, които предразполагат към поведение, което би се считало за криминално престъпление и може да доведе до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона и добрите нрави. В случай, че Клиентът не се съобрази с това си задължение, същият носи пълна отговорност за причинени на „Дана Биси” ООД вреди.

Чл. 8. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата;

Чл. 9. Клиентът се задължава:

– да предостави вярна и точна информация за своите име, фамилия, точен адрес за доставка, телефон за връзка и електронен адрес;

– да заплати цената на поръчаните стоки, посочена в информацията, при генериране и потвърждаване на поръчката;

– да осигури възможност стоката да бъде получена на посочения адрес за доставка;

– да заплати стойността на транспортните разходи които са за негова сметка.

 

Права и задължения на „Дана Биси ” ООД:

Чл. 10. „Дана Биси ” ООД има право:

– да получава в срок всички дължими суми за закупените стоки и тяхната доставка;

– по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени;

– да получи от Клиента следните данни: име (за физическите лица лично и фамилно, за юридически лица и еднолични търговци – наименование на фирмата), адрес, телефон и адрес на електронна поща;

Чл. 11. „Дана Биси” ООД гарантира предлагането на фабрично нови продукти.

Чл. 12. „Дана Биси” ООД се задължава:

– да прехвърли на Клиента правото на собственост върху поръчаните от него стоки;

– да достави на Клиента поръчаните от него стоки в срок и при условията за доставка, публикувани в този уеб сайт и настоящите Общи условия.

 

 1. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 13. (1) Клиентът сключва договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от www.danastorebg.com ,. Настоящите общи условия са неразделна част от всеки договор за покупко-продажба.

(2) По силата на сключения с Клиента договор за покупко-продажба Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Клиента на поръчаните от него чрез сайта стоки.

(3) Клиентът заплаща на Доставчика цената на доставените стоки съгласно условията, определени на страницата на www.danastorebg.com и настоящите Общи условия.

(4) Доставчикът доставя заявените от Клиента стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на www.danastorebg.com и настоящите Общи условия.

Чл. 14.  Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани   в   български левове с ДДС.

(1) Клиентът и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път

(3) Правата на Клиента във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Клиентът има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

Чл. 15. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Клиентът е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение на които упражнява правата.

Чл. 16. Клиентът може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

Чл. 17. Закупуването на стока в интернет магазин е достъпно както за Клиенти – регистрирани Потребители, така и за Клиенти, които попълват данните си еднократно при самата поръчка.

 

Регистриране на потребител:

Чл. 18. Регистрацията в настоящия сайт е безплатна и доброволна, дава възможност на Клиента да избегне въвеждането на личните му данни при всяка покупка  и да ползва определени функционалности на сайта.. За да се регистрира в интернет сайта www.danastorebg.com, Клиентът трябва да има навършени 18 г. и трябва да попълни on-line формата за регистрация. Клиентът е длъжен да предостави пълни, верни и точни данни. При предоставяне на неверни или непълни данни „Дана Биси ” ООД има правото да не осъществи доставката на направената поръчка.

Чл. 19. За да се регистрира Клиента е нобходимо да се спазят следните стъпки:

 1. Избор на бутон „Вход и регистрация”;
 2. Въвеждане на лични данни;
 3. Въвеждане на данни за доставка;
 4. Ако Клиентът желае, с чек бутон отбелязва, че иска да получава фактура, след което въвежда данни за фактура;
 5. С чек бутон Клиентът се съгласява с настоящите Общи условия;
 6. Регистрацията приключва с натискане на бутон “Регистрация”.

Чл. 20. (1) След приключване на процедурата Клиентът получава на посочения от него e-mail адрес потвърждение за регистрацията, потребителското име и парола

(2) Клиентът е задължен да пази получените потребителско име и парола и е изцяло отговорен за всички действия, които се извършват с тях.

В случай на загубена (забравена) парола „Дана Биси” ООД изпраща нова парола на електронната поща на Клиента.

Чл 21. (1) Клиент, който се е регистрирал в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.danastorebg.com, има право да влиза в своя профил чрез посочените при регистрацията му парола и потребителско име.

(2) Чрез линк в своето меню „Редакция на профил” Клиентът ще може да редактира личните си данни, да променя паролата си и адреса на доставка. Сайтът не допуска промяна на e-mail адреса на Клиента. При необходимост от промяна на e-mail адреса на Клиента следва да бъде направена нова регистрация.

(3) В случай, че не желаете да регистрирате акаунт, имате възможност да пазарувате като гост, като предоставените в този случай данни се обработват само за целите на изпълнението на конкретната поръчка и не се съхраняват за следващи Ваши поръчки.

(4) В случай, че не желаете или нямате време да се регистрирате, предлагаме опция “Купи с един клик”.Клиентът дава имейла, имената и тел. номер и ние правим поръчка.

 

Сключване на договор от регистриран потребител:

Чл. 22. (1) Процедурата за сключване на договора е стандартна и преминава през следните етапи:

 1. Разглеждане на моделите: Клиентът влиза в собствения си профил чрез въвеждане на потребителското си име и парола и избира продукт, който желае да поръча.
 2. Чрез натискане на бутон „Купи” избраният от Клиента продукт ще се появи в потребителската количка. В нея могат да се добавят неограничен брой продукти, както и да се премахват тези, от които Клиентът се отказва.
 3. При избор на бутон „Влез в количката” Клиентът вижда избраните продукти до момента на пазаруването със снимка, име и номер на продукта, заявено количество, единична цена и обща цена. След като влезе в потребителката количка, Клиентът може да променя количеството на избраната стока или да я изтрива от количката, в случай че желае да се откажете от избрания продукт.
 4. Преди приключване на поръчката, при промяна на данните за доставка на регистрирания потребител Клиентът има възможност да нанесе корекция в данните чрез натискане на бутон „Променете данните за доставка” и да въведе нови, актуални данни.
 5. Приключване на поръчката: Артикулите в потребителската количка все още не са поръчани. Когато Клиентът прецени, че е готов с избора си и всичко което желае да поръча е в потребителската количка, е необходимо да посочи избрания от него начин на плащане чрез чек бутон. След приключване на поръчката се отваря нов прозорец, върху който се визуализират направената от Клиента поръчка и разходите за доставка на избраните артикули.
 6. Процедурата приключва чрез кликване върху бутона”Купувам”.

(2) Детайлни данни от направената поръчка се получават от Клиента на посочения от него e-mail адрес. Системата автоматично генерира номер на поръчката, който се посочва в e-mail-а, с помощта на който Клиентът може да провери на какъв етап на изпълнение се намира съответната поръчка.

(3) При посочване от Клиента при извършването на поръчката на непълен, неверен или грешен адрес или телефонен номер се счита, че същата е невалидна и не възниква задължение за нейното изпълнение от страна на „Дана Биси” ООД.

 

 1. ЦЕНА И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 22.  Плащането на закупените стоки се извършва чрез наложен платеж на куриер,  или по банков път.
Чл. 23. 1.Купувачът има право, без да дължи обезщетение или неустойка, да върне закупената стока от онлайн магзина в срок от 14 календарни дни, считано от датата на получаване на стоката, като с оглед естеството на продуктите стоката следва да е с ненарушена опаковка, цялост, без промени или примеси и др. подобни. Транспортните разходи са за сметка на Купувача .
2. В случай, че клиентът упражни правото си на отказ по ал. 1, доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от от 14 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ. От сумата, която клиентът е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако клиентът е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.
Чл. 24. 1. Срокът на доставка на стоката е обвързан с предаването на стоката на куриер. Доставчикът се задължава, че в рамките на 2 работни дни от получаване на заявката от клиента чрез онлайн магазина, ще предаде стоката на куриер за доставка.
2. Ако Доставчикът не може да изпълни доставката поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми.
3. В случаите, когато Доставчикът не разполага с поръчаните стоки, той има право да предложи на потребителя стоки със сходни характеристики и същото качество.

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 25. Настоящият договор се прекратява в следните случаи:

– с неговото изпълнение;

– по взаимно съгласие на страните, изразено в писмен вид;

– при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълни задълженията си по него;

– в други предвидени от закона случаи.

Защита на личните данни

Чл. 26. 1. Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на  клиента съгласно Закона за защита на личните данни и европейското законодателство.
2. Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес www.danastorebg.com, с които всеки ползвател на сайта следва да се запознае.
Чл. 27. Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от клиента да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

Изменение и достъп до Общите условия


Чл. 28. 1. Настоящите общи условия са в сила за всички клиенти на www.danastorebg.com, считано от 1.12.2020 г.
2. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес www.danastorebg.com заедно с всички допълнения и изменения в тях.